Onderwijsvormen

De manier waarop scholen onderwijs verzorgen, kan nogal uiteenlopen. We zijn bekend met het klassikaal onderwijs maar dit is niet meer de standaard.  Elke school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen en richt zijn onderwijs zo in dat er meer aandacht is voor het individu. De onderwijsvormen waar wij mee werken vindt u hieronder.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Basisontwikkeling van het kind

In de binnenste cirkel vinden we de volgende begrippen: zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierigheid en emotioneel vrij zijn. Dit bevindt zich in de kern, ook wel de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen genoemd. Als dit niet in balans is, zal een kind moeite hebben met leren en het ontwikkelen van zichzelf. 

 

De Brede Ontwikkeling

In de cirkel daaromheen staan de volgende begrippen centraal: actief zijn, initiatieven nemen, communiceren, samenspelen en samenwerken, de wereld verkennen, zich uiten en vormgeven, zelfsturing en reflectie, onderzoeken, redeneren en probleemoplossen, symbolen, tekens en betekenissen. 

Specifieke Kennis en Vaardigheden

In de buitenste cirkel staan we stil bij specifieke kennis en vaardigheden zoals: je lekker en goed kunnen bewegen, begrijpen van woorden, begrippen en taal, kunnen schrijven, begrippen van hoeveelheden, maten en gewichten, optellen en aftrekken, kunnen deelnemen aan gesprekken, kunnen omgaan met gereedschappen en technieken, creatieve vaardigheden zoals toneelspelen, muziek en beeldende vorming, je kunnen oriënteren in de wereld en burgerschapsvorming. 

Werken met thema's

Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. In de groepen 1 t/m 4 worden de vakken aangeboden in een thema, inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, techniek en creatieve vakken.  In groep 3 en 4 wordt het rekenonderwijs wel vormgeven via een rekenmethode. Een thema, wat dicht bij de leefwereld van de kinderen staat, duurt vaak van vakantie tot vakantie. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden.  In de groepen 5 t/m 8 worden de wereldoriënterende vakken thematisch aangeboden. Hierbij werken we twee keer per jaar met een thema. Voor de overige zaakvaklessen gebruiken we de methode Argus Clou

Programmagericht onderwijs

Op PCBO De Sjofar werken de groepen 5 tot en met 8 programmagericht. Dat betekent dat we voor alle vakken gebruik maken van een methode. Twee keer per jaar werken we ontwikkelingsgericht met thema's uit de zaakvakken. 

Zelfstandig werken

 

 De kinderen op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix zijn in vier groepen verdeeld over vier lesruimten. We hebben groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Vanaf groep 1 leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Uiteindelijk streven we er naar dat ze gedurende een langere tijd zelfstandig kunnen werken. Door het frequent inroosteren van zelfstandig werken komt er voor de groepsleerkracht tijd vrij om in de eigen groep individuele leerlingen of groepjes kinderen extra te begeleiden. Het schept ruimte voor zorg op maat, verlengde instructie en pre-teaching. In alle groepen is hiervoor een instructietafel aanwezig.  

We gaan er graag over in gesprek

Vraag een gesprek met de directeur aan om te ontdekken of onze waarden bij uw kind passen.

Aanmelden