Onderwijsvormen

De manier waarop scholen onderwijs verzorgen, kan nogal uiteenlopen. We zijn bekend met het klassikaal onderwijs maar dit is niet meer de standaard.  Elke school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen en richt zijn onderwijs zo in dat er meer aandacht is voor het individu. De onderwijsvormen waar wij mee werken vindt u hieronder.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Basisontwikkeling van het kind

In de binnenste cirkel vinden we de volgende begrippen: zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierigheid en emotioneel vrij zijn. Dit bevindt zich in de kern, ook wel de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen genoemd. Als dit niet in balans is, zal een kind moeite hebben met leren en het ontwikkelen van zichzelf. 

 

De Brede Ontwikkeling

In de cirkel daaromheen staan de volgende begrippen centraal: actief zijn, initiatieven nemen, communiceren, samenspelen en samenwerken, de wereld verkennen, zich uiten en vormgeven, zelfsturing en reflectie, onderzoeken, redeneren en probleemoplossen, symbolen, tekens en betekenissen. 

Specifieke Kennis en Vaardigheden

In de buitenste cirkel staan we stil bij specifieke kennis en vaardigheden zoals: je lekker en goed kunnen bewegen, begrijpen van woorden, begrippen en taal, kunnen schrijven, begrippen van hoeveelheden, maten en gewichten, optellen en aftrekken, kunnen deelnemen aan gesprekken, kunnen omgaan met gereedschappen en technieken, creatieve vaardigheden zoals toneelspelen, muziek en beeldende vorming, je kunnen oriënteren in de wereld en burgerschapsvorming. 

Werken met thema's

Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. In de groepen 1 t/m 4 worden de vakken aangeboden in een thema, inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, techniek en creatieve vakken.  In groep 3 en 4 wordt het rekenonderwijs wel vormgeven via een rekenmethode. Een thema, wat dicht bij de leefwereld van de kinderen staat, duurt vaak van vakantie tot vakantie. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden.  In de groepen 5 t/m 8 worden de wereldoriënterende vakken thematisch aangeboden. Hierbij werken we twee keer per jaar met een thema. Voor de overige zaakvaklessen gebruiken we de methode Argus Clou

Programmagericht onderwijs

Op PCBO De Sjofar werken de groepen 5 tot en met 8 programmagericht. Dat betekent dat we voor alle vakken gebruik maken van een methode. Twee keer per jaar werken we ontwikkelingsgericht met thema's uit de zaakvakken. 

Vakadoptie

Op de Sjofar Prinses Beatrix werken de groepen 4-8 met vakadoptie. Dat wil zeggen dat iedere leerkracht specialist is in één van de basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Zij geven dit vak aan de kinderen in de groepen 4-8. De leerkrachten wisselen van lokaal en de kinderen blijven in hun eigen lokaal.

Een bijkomend voordeel is dat kinderen alle leerkrachten goed kennen en gewend zijn van meerdere leerkrachten instructie te krijgen. ’s Middags wordt in de eigen stamgroep wereldoriëntatie, verkeer, gym, kanjertraining en expressievakken gegeven. Groep 3 krijgt instructie voor de verschillende basisvakken van de eigen leerkrachten en op dinsdag- en donderdagmorgen hebben ze een eigen leerkracht voor extra ondersteuning bij het leren lezen en rekenen.

 

We gaan er graag over in gesprek

Vraag een gesprek met de directeur aan om te ontdekken of onze waarden bij uw kind passen.

Aanmelden