Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. 

Op De Sjofar kennen we verschillende vormen van ouderparticipatie:

  • Iedere groep heeft één of twee klassenouder(s). Ouders die hulp regelen bij bijvoorbeeld excursies, de Koningsspelen, de juffen/meesterdag en het schoonmaken. 
  • Ouders die helpen bij de luizencontrole (iedere maandag na de vakantie).
  • Ouders die bij het schaken betrokken zijn.
  • De gebedsgroep
  • Het ouderpanel
  • De Ouderraad (OR)legt zich toe op het uitvoeren van allerlei activiteiten.
  • De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

 

De Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met de uitvoering en organisatie van feesten en buitenschoolse activiteiten, zoals de kleedjesmarkt, avcondvierdaagse, nieuwjaarsinloop en dergelijke. Zij ondersteunen het schoolteam bij de organisatie van diverse vieringen op school, zoals het Paas- en Kerstfeest en de Sinterklaasviering.
Verder zorgen zij voor ondersteuning van de schoolactiviteiten d.m.v. bijdragen welke niet vallen onder de standaardvoorzieningen.
Zij vragen hiervoor een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. De hoogte van deze bijdrage wordt door de ouderraad vastgesteld en beheerd. Hiervan wordt financiële verantwoording afgelegd aan de ouders en het bevoegd gezag. De ouderraad organiseert hiervoor een algemene ouderavond in samenwerking met de medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschapsraad

De MR volgt op een opbouwende, maar kritische manier, de beleidsmakers en beslissers in de school. Op verschillende terreinen mag de MR het bestuur (PCBO) en de directie adviseren. Sommige besluiten mogen alleen genomen worden, wanneer de MR hiermee instemt.

In de MR zit een afvaardiging van de ouders en van het personeel. Samen geven zij inhoud aan de wettelijk verplichte MR.

De MR komt minstens 4 keer per jaar bijeen en volgt een eigen agenda. Deze is afgestemd op de verschillende acties die gedurende het schooljaar binnen het bestuur en de directie ondernomen worden. Op de meeste vergaderingen is ook de directeur aanwezig.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar; de ouders en leerkrachten kunnen deze vergaderingen als belangstellend toehoorder bijwonen.De Gemeenschappelijke MR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (ook wel GMR genoemd) heeft inspraak of adviesrecht inzake het beleid van PCBO Apeldoorn.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers (ouders en leerkrachten) van diverse scholen.  Voor De Sjofar zit Joelle van Bruggen in de GMR

Het ouderpanel

De directie, het team, de MR en de OR van De Sjofar willen graag meer inhoudelijk contact met de ouders en hun mening horen. Wij hebben zelf een duidelijke visie op de identiteit en het onderwijs van de school. Maar hoe kijkt u als ouders naar de school? De directeur is veel in gesprek met ouders, maar vaak niet inhoudelijk. Vooral het inhoudelijke contact is belangrijk. Teamleden spreken geregeld met ouders, maar dan gaat het gesprek vooral over het eigen kind. Dat is belangrijk voor u en voor ons en dat willen wij ook zo houden. Daarnaast willen wij ook graag horen wat u van de school vindt. U weet namelijk veel over de school door wat uw kind vertelt, door wat er in de nieuwsbrief en in de schoolgids is te lezen en omdat u zelf op school komt. Om uw mening te horen, gebruiken wij het zogenoemde Ouderpanel
Wat doet zo'n ouderpanel? Een ouderpanel komt bij elkaar op school. De ouders kunnen reageren op een aantal vragen en stellingen. Niets moeilijks, want het zijn vragen en stellingen waarover iedere ouder een mening heeft. Na een gezamenlijk gedeelte zal het ouderpanel worden verdeeld in groepjes. Deze groepjes gaan praten over enkele vragen. Daarna komen we weer bij elkaar om de antwoorden uit te wisselen. Er wordt een verslag van de bijeenkomst gemaakt dat wordt opgenomen in de nieuwsbrief. De bedoeling is dat wij met de uitkomsten, ideeën, tips en aandachtspunten kunnen werken aan het nog verder verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.

 

De Gebedsgroep

Iedere maand komen ouders van De Sjofar bij elkaar om te bidden en te danken voor de school: voor de leerkrachten en de kinderen, voor de feesten en verdrietige gebeurtenissen, voor heel de schoolorganisatie. Wilt u meebidden dan bent u van harte welkom!