Passend onderwijs

Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. Dat heet passend onderwijs. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een reguliere basisschool, ook wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.

Alle scholen hebben zorgplicht. Meld u uw kind bij onze school aan dan kijken wij of wij uw kind kunnen ondersteunen, eventueel met extra ondersteuning (vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper) of dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. Dit bepalen we aan de hand van gesprekken met u en met evt. andere gegevens en informatie van vorige scholen, wanneer van toepassing).

Zorgplicht

Op De Sjofar worden leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school gaan we (aan de hand van gesprekken met u, gegevens die u ons aanlevert en eventueel contact met vorige scholen) over de ondersteuning van uw kind in gesprek. Wanneer extra ondersteuning nodig is bespreken we dit eerst met u en overleggen we dit met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school.

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft of we vragen hebben over de begeleiding van een kind, nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Als school delen we hier kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.

Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.Intensieve taalklas

De intensieve taalklas

De Intensieve Taalklas is bestemd voor kinderen met een taalachterstand. Deze kinderen krijgen een jaar lang intensief onderwijs in een kleine groep.

Taalklas nieuwkomers

Alle scholen in de gemeente Apeldoorn kunnen nieuwkomers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn) aanmelden voor de bovenschoolse klas. Deze klas is voor kinderen van groep  5 t/m 7. Voor kinderen uit groep 8 wordt per kind bekeken of de bovenschoolse klas geschikt is en voldoende meerwaarde heeft voor het kind. De kinderen gaan twee dagen per week naar de taalklas. Op maandag en dinsdag. De rest van de week zitten ze in de eigen klas. De leerkracht van de taalklas heeft overleg met de leerkracht van de stamschool over het programma.

 

Intensieve taalklas

Centrum voor jeugd en gezin

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen wij naar de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO.  

 

Samenwerkingsverband